Husleje - betaling for leje af bolig

Husleje er en del af et større kompleks, der kaldes pligtige pengeydelser i lejeforholdet. Disse kan bestå af følgende forhold:  

 • Husleje
 • Aconto 
 • Lejers vedligeholdelsespligt
 • Depositum 
 • Forudbetalt leje 

Huslejen er den ordinære betaling for lejemålet og skal indeholde bl.a. skatter og afgifter, herunder også renovation. I tillæg til huslejen kan lejer opkræves aconto forbrug, dog med visse begrænsninger. 

Aconto

Aconto betalinger kan dække over: 

 • Varme
 • Vand
 • El/Gas
 • Internet
 • Køling 
 • TV 
For så vidt angår vand og el, er der lovkrav om at lejemålet skal være forsynet med særskilte målere, således at disse målere alene måler lejers forbrug af de nævnte forbrugsydelser. Udlejer kan altså ikke forlange særskilt betaling for el/gas eller vand, hvis der ikke findes særskilte målere til for disse til lejers lejemål, dette uanset om betalingen sker som aconto til udlejer eller som direkte betaling til forsyningsselskaber. Der må ikke tilgå forbrug for hverken fællesarealer eller andet forbrug, der ikke direkte stammer fra lejer selv. Dertil kan udlejer forlange betaling for bl.a. antenne bidrag (TV), Internet bidrag, betaling for køling og varme. Varmeforbrug kan opkræves som særskilt betaling, uanset om dette sker som aconto betaling til udlejer eller direkte til forsyning. 

Lejers vedligeholdelsespligt 

Når det aftales, at lejer skal foretage vedligehold af det lejede, som iøvrigt ikke kan aftales på samme måde i alle lejemål (i storejendomme med 7 el. fl. lejemål kan lejer ikke pålægges "udvendig vedligehold"), kan dette vedligeholdelsesarbejde sidestilles med en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Det bør tydeliggøres i lejekontraktens §11. Dette medfører i praksis, at udlejer kan forlange ikke-udført vedligehold, efter fremsendelse af påkrav til lejer herom, udført for lejers regning, idet at vedligeholdelsespligten netop er at sidestille med betaling af leje i lejeforholdet. 

Udlejer du hus eller enkelt lejlighed (småhuse), så vil du kunne pålægge lejer  udvendige vedligeholdelse, hvilket fx. kan være vedligehold af tagrender, vedligehold af have, vedligehold af diverse inventar i lejemålet og fx. udvidet rengøring, afkalkning, rensning af filtre, udskiftning af røgalarmer, lyspærer mv. 

Depositum

For lejemål til helårs beboelse, kan kræves et depositum af lejer. Depositummet kan maksimalt forlanges at udgøre 3 x 1 md. husleje ex. evt. aconto forbrug. Depositummet, er ligesom huslejen, en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Depositummet henstår hos udlejer, som en generel sikkerhedsstillelse og kan anvendes til at dække fx. manglende vedligehold, manglede lejebetaling, istandsættelse, gebyrer mv. 
Depositummet kan forlanges betalt inden lejemålet påbegyndes. Ofte forlanges det betalt 3-6 uger inden lejemålets begyndelse. Har lejer ikke betalt depositum som aftalt, kan lejemålet nægtes indgået (hvis lejer ikke er flyttet ind), og ellers kan manglende depositums betaling behandles som manglende lejebetaling. 


Forudbetalt leje

For lejemål til helårs beboelse, kan kræves forudbetalt leje. Forudbetalt leje kan maksimalt forlanges at udgøre 3 x 1 md. husleje ex. evt. aconto forbrug. Forudbetalt leje, er ligesom huslejen, en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Forudbetalt leje  henstår hos udlejer, som en sikkerhedsstillelse for lejers huslejebetaling i slutningen af lejeforholdet og må således alene anvendes som lejebetaling for de sidste 1-3 mdr af lejeforholdet. Dvs. at uanset at lejer skylder beløb, der relaterer sig til lejeforholdet, fx. forbrugsbetaling, men som altså ikke er husleje, så må forudbetalt leje ikke anvendes til disse formål. Det må alene anvendes til at dække lejers betaling af husleje for de sidste 1-3 mdr. af lejeforholdet, afhængig af om der indbetalt 1, 2 eller 3 mdr. forudbetalt leje. 
Forudbetalt leje kan forlanges betalt inden lejemålet påbegyndes. Ofte forlanges det betalt 3-6 uger inden lejemålets begyndelse. Har lejer ikke betalt forudbetalt leje  som aftalt, kan lejemålet nægtes indgået (hvis lejer ikke er flyttet ind), og ellers kan manglende forudbetalt leje  betaling behandles som manglende lejebetaling. 


Har du spørgsmål eller behov for rådgivning

Er du udlejer 
Er du lejer: