Lejekontrakt skabelon 2022, Typeformular A 10. udgave

5. juli 2022, 00.16

Læs om ændringerne og hvordan du skal bruge Typeformular A 10. udgave

Indenrigs- og Boligministeriet har i slutningen af juni 2022 sendt et udkast til en bekendtgørelse om autorisation af en ny typeformular – Typeformular A, 10. udgave i høring. 

Udkastet er vedlagt her og vil blive gennemgået af høringsparter, hvorefter det må forventes godkendt. 

Typeformular A 10. udgave (UDKAST - KAN IKKE ANVENDES)


Den nye typeformular indeholder ganske få ændringer i forhold til den nuværende typeformular, og derfor vil det ikke være nødvendigt at justere nævneværdigt i måden hvorpå den udfyldes fremover. D

Der er dog enkelte ændringer, som er relevante.
Det gør sig bl.a. gældende i relation til det forhold, at kravet om skriftlighed ved opsigelse ikke overføres fra Typeformular A, 9. udgave.
Vi får mange spørgsmål om hvornår A 10. udgave skal anvendes, hvorfor vi gennemgår det i lidt nærmere detaljer her. 

Hvornår skal den nye lejekontrakt anvendes? 
Den nye lejelov træder i kraft den 1. juli 2022, og fra den dato får stort set alle bestemmelser i lejelovgivningen nye paragrafnumre. Den nuværende Typeformular henviser således til forældede paragraf numre. 

Den nye typeformular, Typeformular A, 10. udgave, vil imidlertid ikke kunne anvendes fra den 1. juli 2022. Det fremgår af udkastet til bekendtgørelse, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2022, og at Typeformular A, 9. udgave, kan anvendes frem til den 1. januar 2023.

Det betyder at: 

 • Udlejer må og kan anvende Typeformular A, 9. udgave, frem til og med den 31. december 2022
 • Udlejer tidligst må anvende Typeformular A, 10. udgave, fra den 1. september 2022 
 • Udlejer fra den 1. januar 2023 SKAL anvende Typeformular A, 10. udgave
I perioden fra 1. september 2022 til 31. december 2022 må man således efter eget valg anvende Typeformular A, 9. udgave, eller Typeformular A, 10. udgave.

Det afgørende i forhold til disse datoer er underskriftsdatoen på lejekontrakten – ikke lejeperiodens start eller andet.

Man skal naturligvis i øvrigt være opmærksom på, at fra 1. juli 2022, er det reglerne i den nye lejelov, som er afgørende for, hvad der kan aftales med lejerne, uanset om man anvender den ene eller den anden typeformular.

Det ovenstående er naturligvis anført med forbehold for, at den endelige bekendtgørelse bliver identisk med udkastet til bekendtgørelse.    


Ændringer i Typeformular A, 10. udgave

De væsentligste ændringer i den nye lejekontrakt gennemgås her: 

Kontraktsdelen, § 1 – Parterne og det lejede
Det er blevet muligt at anføre telefonnummer og e-mail i kontrakten, og der er lavet et par yderligere afkrydsningsfelter vedr. lejers anvendelse af det lejede. 

§ 3 – Betaling af leje
Der er indsat en ny tekst om, at der skal være hjemmel i loven til at opkræve beløb ud over lejen, hvis udlejer anfører, at der opkræves sådanne beløb. Ikke noget nyt her dog, da dette var praksis før hen. Det er blot en præcisering, eller tydeliggørelse af eksisterende praksis. (HUSK: Renovation, skortensfejer, rottebekæmpelse mv. må aldrig opkræves ved siden af lejen. Kontakt os hvis du er i tvivl om udfyldelse af lejekontrakt)

§ 4 – Depositum og forudbetalt leje
Teksten vedrørende forudbetalt leje er ændret, og det fremgår nu, at der kun må opkræves forudbetalt leje svarende til opsigelsesperioden for lejemålet, men dog maksimalt svarende til 3 måneders leje (Primært relevant i forbindelse med fremleje af accessoriske enkeltværelser). 

§ 7 – Lejemålets stand ved ind- og fraflytning
Mindre ændring i teksten om, hvilke udlejere der skal afholde ind- og fraflytningssyn, men ingen egentlig ændring i forhold til tidligere. 
Der er også indsat: 

 • et felt, hvor man kan afkrydse Ja/Nej i forhold til, om udlejeren udlejer mere end én beboelseslejlighed
 • et felt, hvor man kan afkrydse Ja/Nej i forhold til, om lejemålets stand bliver konstateret ved et fraflytningssyn

§ 8 – Vedligeholdelse
Der er indsat tekst om definitionen af indvendig og udvendig vedligeholdelse, og om at lejer som udgangspunkt har pligt til at vedligeholde låse og nøgler.

§ 9 – Inventar
Der er indsat et nyt afkrydsningsfelt, således at det kan angives, om lejemålet er udstyret med køle-/fryseskab.

§ 11 – Særlige vilkår
Der er indsat et helt nyt afsnit, hvor der

 • kan angives om lejemålet er omfattet af reglerne om fri leje og i givet fald på hvilket grundlag (HUSK at anvende korrekte henvisninger til paragraffer, opdateret til den nye lov, det _kan_ være gyldighedsbetingelse)
 • kan indgås aftale om nettoprisindeksering af lejen 
 • kan anføres yderligere afvigelser
Sidstnævnte afsnit, er der hvor der i lejekontrakten kan laves aftaler om fri lejefastsættelse og nettoprisindeksering af lejen, hvor gyldighedsbetingelsen om henvisning til de relevante bestemmelser i lejelovens § 54 overholdes.

Men afsnittet kan også anvendes til at lave aftaler om nettoprisindeksering af lejen i de tilfælde, hvor det er muligt, selvom reglerne om fri lejefastsættelse ikke gælder. Det er f.eks. tilfældet bl.a. ved udlejning af lejemål i uregulerede kommuner, lejemål i småejendomme, gennemgribende forbedrede lejemål m.v.

§ 12 – Underskrift
Der er indsat yderligere underskriftslinjer for udlejer og lejer, således at nu i alt fire personer kan underskrive lejekontrakten.  

Ændringer til vejledningen i lejekontrakten 2022 A 10. udgave

§ 3
Afsnittet om småejendomme er ændret, og der er indsat en supplerende tekst om klassifikationen af ejendomme, som er opført efter 1. januar 1995, jf. lejelovens § 7, stk. 2.
I afsnittet om nettoprisindeksering er der indsat en supplerende tekst om, at der kan indgås aftale om nettoprisindeksering af lejen i lejemål i ejendomme med omkostningsbestemt leje.
I afsnittet om fri lejefastsættelse er der indsat en supplerende tekst om, at det er en gyldighedsbetingelse for en aftale om fri lejefastsættelse i de lejemål, der er omfattet af lejelovens § 54, stk. 1, nr. 2 og 3, at der er en henvisning til disse bestemmelser i lejekontrakten.

§ 4
I afsnittet om forudbetalt leje er teksten ændret, så det fremgår, at forudbetalt leje ikke må overstige lejen i en opsigelsesperiode, samt at depositum og forudbetalt leje skal nedsættes, hvis lejen nedsættes.

§ 9
Afsnittet om digital kommunikation er omformuleret, hvormed det nu fremgår, at der som udgangspunkt kan kommunikeres digitalt.      


Ikke fortrykt vilkår om skriftlighed ved opsigelse
I kontraktsdelens § 2 i Typeformular A, 9. udgave, er det i den fortrykte tekst angivet, at opsigelse skal være skriftlig både fra lejers og udlejers side.  Det er ikke overført til Typeformular A, 10. udgave. Efter såvel den nugældende lejelovs § 87 som den fremtidigt gældende lejelovs § 176 skal udlejers opsigelse være skriftlig. Udlejer skal således stadig opsige en lejer skriftligt, selvom der ikke fremgår noget om det i den fortrykte tekst i Typeformular A, 10. udgave.

Derimod fremgår der ikke noget af lejeloven – hverken før eller efter 1. juli 2022 – om, at en lejers opsigelse skal være skriftlig. Det betyder, at en lejer efter lejeloven principielt kan opsige en lejeaftale mundtligt overfor udlejer, selvom det ikke er hensigtsmæssigt, ej heller for lejer, af bevismæssige årsager.  

Med mindre andet aftales §11, når Typeformular A 10 anvendes, vil lejer altså kunne opsige mundtligt. Vi anbefaler, at udlejer sidestiller lejer med sig selv, og anfører i §11, udtrykkeligt, at lejer skal opsige skriftligt, og evt. tydeliggør hvilken email / adresse der skal opsiges til. 


Få hjælp til at håndtere den nye lov og lejekontrakt
SAPU er kendt for vores direkte og daglige rådgivning af vores medlemmer. Hos os er der ikke langt til hjælp, dit medlemskab giver dig adgang til at kontakte os via vores egen chat funktion, pr. email eller telefon. Vores medlemmer bruger os til jævnlig sparring, afklaring af deres retsstilling ved forskellige situationer og i det hele taget som en "tilkalde-jurist". 

Opret dig idag og få adgang til bl.a.: 

 • Telefonisk juridisk hotline mandag - fredag (Premium medlemskab)
 • Personlig skriftlig rådgivning via vores SAPU Chat
 • Blanketter og dokumenter
 • Domme og afgørelser fra både Huslejenævn, Boligret, Landsret og Højesteret
 • Huslejevurdering
 • Pris billig sagsbehandling, kun 1.100,00 pr. time for lejeretlig sagsbehandling, fx. repræsentation ved huslejenævn, opsigelse af lejer, varslinger mv. 
 • SAPU Listen (Danmarks eneste advarselsregister over lejere)
Du kan være medlem både som privat person, der udlejer bolig eller som selskab. 


Opret medlemskab hos SAPU og få adgang med det samme.